מידע נוסף

מידע נוסף

קישור לאתרים מקצועיים

 
איגודים מקצועיים
 
אתר איגוד מומחי ניהול סיכונים www.garp.com
אתר איגוד מבקרי מערכות מידע www.isaca.org, isaca.org.il
אתרי איגוד מבקרי פנים www.theiia.org, www.iia.org.il
British Banking Association www.bba.org.uk
The Business Continuity Institute www.thebci.org
Risk Management Association www.rmahq.org/RMA
Society of Actuaries www.soa.org
   
רגולאטורים
 
אתר באזל II www.bis.org
אתר סולבנסי II www.ec.europa.eu/internal_market/insurance/solvency
US SEC www.sec.gov
פרסומי בנק ישראל www.bankisrael.gov.il/publheb/publheb.htm
אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון www.mof.gov.il/hon/2001/general/mainpage.asp
   
חומרים מקצועיים
 
אתר מיועד למתודולוגיית COSO www.coso.org
אתר מיועד למתודולוגיית CobiT www.isaca.org/cobit
ספרות בנושא ניהול סיכונים www.riskbooks.com
Society of Risk Analysis www.sra.org
Risk World www.riskworld.com
   
מערכות מידע תומכות ניהול סיכונים
 
SAS Institute www.sas.com/solutions/riskmgmt
Open Pages FCM / ORM www.openpages.com
Algorithmics www.algorithmics.com
Asparity -Portiva www.asparity.com
BWISE www.bwisegrc.co.uk/bwise-uk
Sword www.ci-3.com
Enterprise Risk Assessor www.methodware.com
Oracle www.oracle.com/us/industries/financial-services/index.htm
FRS www.frsglobal.com
Chase Coopper www.chasecooper.com
Paisley www.paisley.thomsonreuters.com
Moody’s Fermat www.fermat.fr
Fiserv www.fiserv.com
Actimize www.actimize.com