שירותים

תאימות רגולטורית

מערכות החוקים, דיני החברות והוראות הרגולטורים (לרבות הוראות צרכניות וחוקי איסור הלבנת הון ומניעת טרור) מחילים אחריות כבדה על כתפם של דירקטורים ומנכ”לים בחברות השונות. בכדי לסייע לארגונים לקיים תהליכים תומכי דרישות רגולטוריות, פיתחה חברת אנטרופי מארג שירותים תומך המתבסס על הבנה מעמיקה של דרישות הגופים המנחים והאילוצים העסקיים הקיימים.
ציות לחקיקה צרכנית
נקודת המבט הצרכנית בניהול עסקים מקבלת בשנים האחרונות דגש ניכר בתהליכי החקיקה ובפעילות הרגולציה. אחת התוצאות של מגמה זו הינה הרחבה מהותית של העניינים בהם נוסחו חובות החלות על התאגיד ביחסיו עם לקוחותיו ולכך השלכות ניכרות – ארגוניות, ניהוליות ועסקיות. חברת אנטרופי מסייעת לארגונים לבחון את מידת עמידתם בהנחיות וחקיקה זו על ידי שימוש במתודולוגיות כימות והערכה מובנות ותוך ניצול ידע והיכרות מעמיקה הן עם ההוראות הצרכניות והן עם אופן יישומן בארגונים מובילים במשק. בין היתר, מבצעת החברה סקרים לבחינת הלימות התשתיות הקיימות בארגון אל מול ההנחיות הרגולטוריות, בניית תוכניות עבודה רב שנתיות מבוססות חשיפות למנהלי הסיכון (קציני הציות והאחראים לפי חוק איסור הלבנת הון), מתן ייעוץ וליווי מקצועי שותף לפונקציות הציות השונות בתאגיד ועוד.
חזרה למעלה

גיבוש תוכניות אכיפה
פרסום חוק ייעול הליכי אכיפה של הרשות לניירות ערך, מטיל חובה אישית על מנכ”ל התאגיד לנקוט בכל האמצעים הסבירים למניעת הפרות של הוראות החוק, תוך הגברת  אחריותם האישית של נושאי המשרה בחברות ציבוריות ותאגידים הפועלים בשוק ההון, לרבות חשיפה משמעותית וישירה למנהלים, אשר אינה ניתנת לשיפוי או ביטוח.
על מנת למזער את האפשרות להתממשותן של הפרות רגולטוריות והחשיפה הנובעת מכך, על מנכ”ל התאגיד למסד ולהטמיע תוכנית אכיפה פנימית אפקטיבית, אשר עשויה להוות הגנה מפני ההליכים המנהליים הקבועים בחוק, במקרים בהם התממשה הפרה.
בכדי לבנות תוכנית אפקטיבית, על התאגיד לפעול במספר מישורים אשר שילובים יעניק לנושאי המשרה את הביטחון כי אכן ננקטו בתאגיד הפעולות הנדרשות למזעור הסיכוי להתממשות הפרה.
כשלב ראשון, על התוכנית לכלול מיפוי משפטי של החובות המשפטיות החלות על פעילות התאגיד, בהתאם לתחום פעילותו וסקירה והערכה של אפקטיביות הבקרות (נהלים, מערכות, תהליכי עבודה וכיוב’) הקיימות. על הליקויים שיעלו במסגרת סקירה זו להיות המטופלים במסגרת תוכנית עבודה סדורה ומבוססת חשיפה.
בשלב השני, על התאגיד לבחון את תמיכת מבנה הממשל התאגידי ומעורבות גורמי הבקרה השונים בניהול והפחתת סיכוני הרגולציה והציות ובכלל זה קיומו של קוד אתי,  ערוצי זרימת המידע בין האורגנים השונים של התאגיד, מינוייה של פונקציית בקרה, מנגנוני דיווח על אירועי כשל ותחקורם, קביעת סנקציות פנימיות כנגד גורמים מפרים וכיוב’.
בשלב השלישי, על התאגיד “לארוז” את מכלול הצעדים שננקטו בשלבים הקודמים לכדי מסמך מדיניות אכיפה פנימית וציות ולהטמיע את עקרונות המדיניות בנהלי עבודה תפעוליים תומכים ובמערכי הדרכה אשר יבטיחו קיומו של תהליך מובנה, סדור ורציף לבחינת אפקטיביות הבקרות ואופן עמידת התאגיד בחובות החלות על פעילותו.
חזרה למעלה
איסור הלבנת הון ומימון טרור
סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, הינם, מעבר לניצולו של התאגיד על ידי גורמים פליליים וטרוריסטים למימון וביצוע פעולות בלתי חוקיות, סיכונים העלולים לחשוף את התאגיד לעיצומים כבדים מצד הרגולטורים, כמו גם לסיכוני מוניטין בעלי השלכה מהותית לרבות הטלת אחריות פלילית על התאגיד ונושאי משרה בכירים.
נושא הלבנת ההון ומימון טרור הפך בשנים האחרונות לאחד מנושאי האכיפה והמניעה המשמעותיים והעיקריים בחקיקה, במסגרת זו, הושת מארג שלם של חוקים, צווים והוראות אשר מטרתו למנוע חדירת כספים שמקורן בעבירות, לתוך המערכת הפיננסית, מתוך מטרה להלבינו ולהפוך אותו למקור פיננסי “כשר”, לכאורה.
לחברת אנטרופי ידע וניסיון מעשי בליווי ארגונים פיננסים לעמוד בהוראות וחוקים אלו תוך כדי גיבוש מסמכי מדיניות, נהלי עבודה, בניית תוכניות הפחתה למזעור חשיפות להתממשות סיכונים בתחום זה, הגדרת תהליכי דיווח וציות, אפיון ויישום מערכות מידע תומכות וכו’.
חזרה למעלה

למידע נוסף
עו”ד אלון פדר,מנהל תחום תאימות רגולטורית – 03-5374002 או 052-6665242
  1. (חובה)
 

cforms contact form by delicious:days