שירותים

ביקורת פנימית

חברת אנטרופי מסייעת ליחידות הביקורת הפנימית בגופים פיננסיים שונים בבניית תוכניות עבודה מבוססות הערכת סיכונים ומהווה תמך לביצוע הביקורות השונות בנושאים מגוונים ומורכבים. הביקורת הפנימית נדרשת להיות יעילה, ממוקדת סיכונים, מותאמת לאסטרטגיה העסקית של הארגון ובעיקר לספק ערך מוסף להנהלת החברה והדירקטוריון. לחברת אנטרופי היכרות מעמיקה ורבת שנים עם מערכי הביקורת הפנימית הגדולים בארץ ועם צרכי הביקורת, שיטות העבודה ותקנים מקצועיים בתחום.

בניית מתודולוגיה להערכת סיכונים

חברת אנטרופי מסייעת ליחידות הביקורת בגופים השונים בבניית מתודולוגיה לאיתור, כימות והערכה של הסיכונים התפעוליים הקיימים בארגון. עם סיום בניית המתודולוגיה, מציגה אנטרופי את מנגנוני התחזוקה של המתודולוגיה ואת אופן תמיכתה של זו במערכות מידע קיימות וייעודיות.
חזרה למעלה

הגדרת תוכנית עבודה מבוססת סיכונים

כיום, מרבית יחידות הביקורת בגופים השונים מגדירים את תוכנית הביקורת הרב שנתית כפונקציה של הסיכונים להם חשוף הארגון והדרישות הרגולטוריות השונות החלות על הפעילויות הקיימות בארגון. במסגרת זו, מסייעת חברת אנטרופי באיתור, כימות והערכת הסיכונים העיקריים על בסיסם יש לבנות ולתעדף את תוכנית הביקורת. תוכנית ביקורת זו מוגדרת ברמה שנתית ורב שנתית ונתמכת מערכת מידע המספקת תמונת מצב על למשאבים הנדרשים לצורך עמידה בתוכנית העבודה השנתית, תעדוף הנושאים הקיימים, תדירות, משך זמן הביקורות ופלטפורמה למעקב אחר הממצאים וצרכי ביקורות חוזרות.
חזרה למעלה

ביצוע ביקורות עבור הביקורת הפנימית

ארגונים רבים שואפים לבצע ביקורת פנימית בהתאם לצורך העולה מסקר הסיכונים לצורך עמידה בתוכנית עבודה שנתית. לעיתים נדרש הארגון לבצע ביקורת על נושאים אשר בגינם נדרשת מומחיות או במקרים בהם נדרש כוח אדם נוסף מעבר לקיים ביחידת הביקורת באותם ארגונים. חברת אנטרופי מסייעת ללקוחותיה בביצוע ביקורת פנימיות בנושאים מגוונים ומורכבים.לרבות כלל שלבי הביקורת השונים: עריכת סקר מקדים, בניית מפרט ביקורת, ביצוע עבודת השטח, כתיבת הדוח, אימות הממצאים מול המבוקרים, שילוב תשובות המבוקרים וסיכום הביקורת.
חזרה למעלה

מיקור חוץ

חברת אנטרופי מספקת שירותי מיקור חוץ לתפקידי המבקר הראשי או לתפקידי ביחידות הביקורת השונות וזאת על מנת לסייע לארגונים לעמוד בדרישות החוק או בתוכניות העבודה של יחידת הביקורת הפנימית. מיקור החוץ מבוצע על ידי שימוש במגוון מבקרים מנוסים בעלי השכלה מתאימה ובעלי היכרות מעמיקה עם תחום הביקורת הפנימית.
חזרה למעלה

הערכת סיכונים עבור מחלקת ביקורת ענ”א

על מנת לבנות תוכנית ביקורת יעילה, על מחלקות ביקורת ענ”א לאתר ולכמת באופן מתודולוגי את הסיכונים הקיימים כיום במערכות המידע של הארגון. חברת אנטרופי, באמצעות מתודולוגיה מובנית, מבצעת תהליך של הערכת סיכונים במערכות מידע ע”י שילוב של פרמטרי השלכה הנבנים מן היחידות העסקיות של הארגון ושילובם עם פרמטרי סבירות הנלקחים ממערכות המידע של הארגון. כימות פרמטרים אלו מאפשר בניית מפת סיכוני על של מערכות המידע על בסיסה ניתן לבנות תוכנית עבודה שנתית ורב שנתית.
חזרה למעלה

סקירה ובקרה של תהליכים וביקורת מערכות מידע

כחלק מניהול הסיכונים השוטף וכחלק מפעילות הבקרה, מבצעים ארגונים רבים סקירה של תהליכים, מערכות ויחידות ארגוניות במטרה לאתר חולשות בבקרות הקיימות וסיכונים פוטנציאלים נוספים בביצוע פעילויות אלו. סקירה של מגוון פעילויות אלו נעשית הן במסגרת הפעילות של הביקורת הפנימית והן במסגרת פעילויות נוספות כגון: יחידת הכספים, יחידת מערכות המידע, יחידת התפעול, קצין הביטחון ואבטחת המידע וכדומה. חברת אנטרופי, כחלק מפעילותה השוטפת בתחום ניהול הסיכונים וייעוץ בבקרות, מספקת שירותי ביקורת וסקירה של תהליכים ומערכות מידע.
חזרה למעלה

למידע נוסף

רונה רוטן, מנהלת תחום ביקורת פנימית – 03-5374002 או 052-6665247

  1. (חובה)
 

cforms contact form by delicious:days