שירותים

IT Governance

חלק נכבד מהקדמה העסקית של הארגונים טמון בשימוש במערכות מידע אינטגרטיביות אשר תומכות ביוזמות העסקיות. קידמה טכנולוגית זו משמשת ככלי עיקרי במזעור הסיכונים מחד ומאידך חושפת את הארגון לסיכונים חדשים. חברת אנטרופי מציעה שירותים וכלים לאיתור, הערכה ומזעור סיכונים אלו.

ניהול סיכוני מערכות מידע

ניהול סיכוני טכנולוגיית המידע הנו תהליך לניהול סיכוני מערכות המידע, הגנת המידע, הגנת נכסי המידע וכן תהליך של מניעת נזק לפעילות הארגון כתוצאה מכשל במערכת/רכיב מידע. חלק מהתפתחות זו נובעת מהתקדמות יישום הנחיות באזלII  ותהליך ה ICAAP כמו גם יישום סולבנסי II ותהליך ה ORSA.
כחלק ממערך ניהול הסיכונים הכולל, נדרשים מנהלי הסיכונים ומנהל מערכות מידע לקחת חלק בתהליך ניהול הסיכונים השוטף של טכנולוגיית המידע, בדרך של הערכה דינאמית של רמת הסיכון וניהולו תוך בחינה שוטפת של רמת הבקרה של המערכות עצמן.
על מנת להתמודד עם סיכוני טכנולוגיית המידע ובניסיון למזער את חשיפת הארגון להתרחשות אירועי כשל הנובעים מכשלים במערכות המידע, נדרשת קביעת עקרונות ייסוד לניהול סיכוני טכנולוגיות המידע, כימות החשיפה להתממשות הסיכונים וניתוח ההשלכות הנגזרות מהתממשותם של סיכונים אלו בהקשר לתהליכים העסקיים והתפעוליים העושים שימוש במערכות המידע.

קרא עוד… |חזרה למעלה

סקר סיכוני IT

ביצוע סקר סיכונים פרטני במערכות מידע תוך בחינה של תמיכת המערכות בתהליכי העבודה העסקיים והתפעוליים הקשורים בה, בחינת יישום מנגנון בקרות למזעור סיכונים בתהליכים וכן בחינה כי המערכות אינן מהוות סיכון מובנה בפני עצמו אשר עלול לפגוע בתהליכים הנתמכים. סקרי סיכונים אלו מבוססים על מתודולוגיות כימות והערכת סיכונים מקובלות כגון COSO לצד הנחיות מתודולוגיית Cobit המקובלת לניהול עולם סיכוני מערכות המידע. ביצוע סקרי סיכונים מסוג זה מאפשר את חיזוק הבקרות לתהליכים העסקיים והתפעוליים, זאת לצד יישום שיפורים נדרשים במערכות המידע ובתהליכי העבודה הנהוגים ביחידות המחשוב (תהליכי ITGC).

קרא עוד… |חזרה למעלה

הגדרת מדיניות ונהלים למזעור סיכוני IT ואבטחת מידע

אחד העקרונות המרכזיים בעת הקמת מערך ניהול סיכוני IT הינו הגדרת הקווים המנחים המובלים ע”י הנהלת הארגון ואשר מטרתם העיקרית היא לקבוע, באמצעות מסמך מדיניות, את מידת הסיכון אותה מעוניינת ההנהלה לקחת על עצמה ועקרונות מנחים לבניית מערך מזעור סיכונים למערכות המידע של הארגון. מטרת הנהלים שיכתבו על בסיס המדיניות הינה הגדרה פרטנית של אופן ניהול הסיכונים השונים אל מול הערכת הסיכונים הקיימת בארגון ואל מול הדרישות הרגולטוריות השונות.

קרא עוד… |חזרה למעלה

הערכת סיכוני IT

חברת אנטרופי פיתחה מתודולוגיה מובנית להערכת סיכוני IT כנדרש מהוראת בנק ישראל 357 והוראת המפקח על שוק ההון והביטוח. במסגרת פעילות זו, ממפה החברה את התהליכים העסקיים, את מערכות המידע התומכות ואת הסיכונים השורשיים והשארים מהיבטים תפעוליים ומהיבטי אבטחת מידע. בהתבסס על מודל כימות והערכה מדרגת החברה את מערכות המידע של הארגון בהתאם לסיכונים הקיימים והמשוכללים בהסתמך על חישובי סבירות והשלכה של כל סיכון.

קרא עוד… |חזרה למעלה

ניהול סיכונים במערכות ERP

יישום מערכת ERP הינו תהליך מורכב אשר בעיקרו מספק פתרון פונקציונאלי בדרך של מחשוב רוב תהליכי העבודה בארגון. יחד עם זאת מערכות ERP, על אף רמת הבקרה המובנית בתוכן, עלולות לגרום לאיבוד בקרות אשר היו קיימות במערכות הקודמות ולחשוף את הארגון לסיכונים אשר עשויים להשפיע באופן ישיר על ביצועי החברה. על מנת להבטיח רמת בקרה נאותה במערכת ה- ERP יש לבצע ת%

קרא עוד… |חזרה למעלה

סייבר ואבטחת מידע

חברת אנטרופי יועצים פיתחה מתודולוגיה ייחודית לניהול סיכוני סייבר ואבטחת מידע המשלבת בין ההיבטים הטכנולוגיים להיבטים העסקיים. באמצעות השרשת עקרונות ניהול סיכונים בתהליכי ניהול אבטחת מידע וסייבר, אנו מלווים ארגונים תוך אספקת השירותים הבאים:

 • ביצוע סקרי סיכוני אבטחת מידע
 • קביעת מתודולוגיית ניהול סיכוני סייבר
 • ביצוע סקרי סיכוני סייבר תוך ניתוח ההשפעה העסקית והתפעולית על הארגון
 • ביצוע מבחני חדירה
 • בחינת עמידה בהנחיות הרגולציה וגופי ההנחיה השונים
 • קביעת אסטרטגייה ומדיניות הגנת סייבר
 • גיבוש תכנית הטמעה כלל ארגונית

|חזרה למעלה

סקירה ובקרה של תהליכים וביקורת מערכות מידע

קרא עוד… |חזרה למעלה

ייעוץ ארגני, הטמעות של שינויים ארגוניים, פיתוח מנהלים, הדרכות והכשרות

לקבוצת אנטרופי הצטרפה חברת “משחק החיים” אשר מתמחה במתן שירותי יעוץ ארגוניים, העברת סדנאות מנהלים, הדרכות והטמעות של שינויים ארגוניים בגישה ייחודית המתבססת על עקרונות הפסיכולוגיה החיובית וגישת המישחוק (גיימיפיקייש’ן). שיתופה של חברה זו בפעילותנו השוטפת מאפשר לנו לקחת את לקוחותינו לשלב הנוסף של הטמעת ניהול סיכונים, שינויים ארגוניים, בקרות ושינויים רגולטורים בשיטה אשר הוכיחה את עצמה לא רק כיעילה אלא גם כמהנה. לקוחותינו כיום נהנים מיכולות אלו במגוון רחב של הטמעות, כגון:

 • – הטמעות של שינויים ארגוניים ושינויים אסטרטגים רוחביים
 • הטמעות של מערכי ניהול סיכונים בכלל הארגון.
 • הטמעת מערכות מידע חדשות המשלבות צורך בהדרכה טכנולוגית ובד בבד גם הכשרה עסקית של תוכן מקצועי.
 • העברת סדנאות מהנות ומלהיבות בנושאי רגולציה “משעממים” וכבדים.
 • הדרכות והכשרות של שינויים רגולטוריים המשותפים ללקוחות ממגזרים מוטי רגולציה.
 • הכשרות ופיתוח מנהלים להתמודדות עם שינויים רבים ועם הנחיות קפדניות בעולם הממשל התאגידי.
 • ועוד מגוון רחב של שירותים בתחום הייעוץ הארגוני.

להלן לינק לאתר חברת “משחק החיים

|חזרה למעלה

למידע נוסף

רואי סטאל, מנהל תחום – 03-5374002 או 052-6665225

 1. (חובה)
 

cforms contact form by delicious:days