שירותים

ניהול סיכונים כולל

בכדי לאפשר לארגונים למזער ולנהל את מכלול הסיכונים להם הם חשופים, מספקת חברת אנטרופי מגוון שירותים המבוססים על ניסיון מצטבר של עשרות שנים, מומחים בעלי ניסיון ושם בתחומי הסיכונים השונים (סיכונים תפעוליים, סיכוני אשראי ושוק, סיכונים פיננסים וסיכונים אחרים) ומתודולוגיות בינלאומיות מותאמות כגון COSO ו COBIT.

סולבנסי II

דירקטיבת סולבנסי II מהווה שינוי יסודי ומקיף של הרגולציה הנוגעת להבטחת כושר הפירעון והלימות ההון של חברות הביטוח ומטרתה לשפר את ההגנה על כספי בעלי הפוליסות, להעמיק את האינטגרציה בין השווקים ולהגביר את התחרותיות בתחום. הדירקטיבה כוללת בחינה מקיפה של הסיכונים להם חשופות חברות ביטוח וקביעת סטנדרטים לניהולם ומדידתם, תוך מתן ביטוי בהקצאת ההון לסיכונים הגלומים בפעילותן. לבד מההיבטים הכמותיים, הדירקטיבה מתמקדת גם בפעילויות פיקוח ובקרה פנימיים וכן במשמעת שוק, גילויי ודיווח. מתוקף ניסיונה של החברה ככלל, וליווי מערכת הבנקאות בהטמעת הנחיות באזל II והיכרותנו המעמיקה עם עולם הביטוח, מציעה אנטרופי את שירותיה בליווי חברתכם ליישום הנחיות הדירקטיבה תוך בניית תהליך יעיל, איכותי ואשר יענה לצורך האמיתי של עמידה מלאה בהנחיות השונות, תוך השקעה סבירה של משאבים.
חזרה למעלה

הגדרת מדיניות ניהול סיכונים

מדיניות ניהול סיכונים מהווה נדבך משמעותי בבניית מערך ניהול סיכונים כולל. המדיניות כוללת התייחסות לנושאים כגון:

 • הגדרת יעדי הארגון בניהול סיכונים.
 • הגדרת גישת העבודה לכימות הסיכונים תוך התייחסות לרגולציות שונות כגון Basel II, Solvency II.
 • הגדרת שלבים לזיהוי סיכונים.
 • הגדרת סוגי סיכונים הנכללים במסגרת ניהול הסיכונים בארגון.
 • התייחסות למבנה ארגוני תומך בניהול הסיכונים.
 • הגדרת תחומי אחריות וסמכויות של היחידות הנוגעות בניהול סיכונים.
 • הגדרת יחסי הגומלין בין היחידות השונות.
 • הגדרת דרישות מתהליך הדיווח וזרימת המידע בין בעלי התפקידים\היחידות השונים.
 • עמידה בדרישות חוק ובתקנות הרלוונטיות.
 • הגדרת עקרונות המשכיות עסקית.

חזרה למעלה

ביצוע סקרי סיכונים תפעוליים

ביצוע סקרי סיכונים על בסיס גישת ה- COSO בדרך של שיטת עבודה מובנית להערכת החשיפה לסיכון ביחידות, תהליכים, מערכות ופעילויות שונות. סקר הסיכונים יסייע בהערכה יעילה ומדויקת יותר של הסיכונים ובמתן דגש על נקודות סיכון גבוהות, הקצאת משאבים לניהול הסיכונים בהתאם לשיקולי עלות תועלת, מתן ערך מוסף גבוה להנהלת הארגון בחסכון כספי ומניעה של פגיעה במוניטין הארגון, כלי עזר לקביעת תכנית עבודה רב שנתית בצורה יעילה, מתן מענה לדרישות רשויות ותקנים מקצועיים.

חלק מתוצרי העבודה של סקר הסיכונים הינו תכנית עבודה רב שנתית לניהול הסיכונים בהתאם לעוצמת הסיכון ורמת הנזק הפוטנציאלי. בשלב ביצוע סקר הסיכונים אנו מיישמים מודלים לכימות (איכותי וכמותי) של הסיכונים, המאפשר להנהלת הארגון לבצע הערכה תוך שקלול מכלול הפרמטרים (עלות אל מול תועלת) בעת הקצאת תקציב ומשאבים לניהול הסיכונים.
חזרה למעלה

הגדרת תוכניות הפחתה

על מנת למזער את הסיכונים הקיימים ואשר מופו במסגרות השונות, מציעה חברת אנטרופי בניה של תוכניות הפחתה המאפשרות הגדרת תוכניות עבודה פרטניות להטמעת בקרות ומנגנונים שונים אשר נועדו למזער את הסיכונים עליהם החליט הארגון כדורשים טיפול.
חזרה למעלה

ביצוע סקרי סיכוני מעילה והונאה והלבנת הון

ארגונים רבים פועלים כיום לביצוע סקרי סיכונים ספציפיים בנושאי מעילה והונאה על הפעילויות השונות בארגון. הצורך בסקרי סיכוני מעילה והונאה מגיע הן כצורך ניהולי שוטף והן כדרישה רגולטורית לצמצום סיכונים אלו, אשר חושפות את הארגון לאובדן כספי גבוה ולפגיעה במוניטין החברה. במסגרת סקר סיכוני מעילה והונאה מתבצעת גם סקירה של סיכוני הלבנת הון בהתאם למיפוי התהליכים והמערכות ובהתאם למאגרי המידע הקיימים. סיכוני הלבנת הון, הם לרוב סיכונים אשר חושפים את הארגון לסיכון רגולאטורי הן מקומי והן בינלאומי. לחברת אנטרופי קיימים הכלים, המאגרים והניסיון לביצוע סקרי סיכוני מעילה והונאה וליווי ארגונים בישום מנגנונים למניעת הלבנת הון.
חזרה למעלה

ICAAP

חברת אנטרופי מסייעת לגופים פיננסיים לגבש את מסמך ה ICAAP על פרקיו השונים תוך מתן התייחסות להיבטי הקצאת ההון, תרחישי קיצון, הגדרת תאבון סיכון, ניתוח והבניית הממשל התאגידי הקיים בארגון, תכנון ההון וכו’. בנוסף, מלווה החברה את גופי הביקורת הפנימית המצעים את תהליכי הסקירה הבלתי תלויה לתהליך ה ICAAP על ידי הגדרת תוכניות עבודה פרטניות לביצוע בדיקות, ביצוע בדיקות בפועל ושילוב בדיקות נוספות במפרטי הביקורת הקיימים והבניית כלל התהליך.
חזרה למעלה

הטמעת מערכות ניהול סיכונים

חברת אנטרופי מסייעת לארגונים באפיון, הקמה והטמעה של מערכות ניהול סיכונים תפעוליים ומערכות תומכות לעמידה בחוקים והוראות למניעת הלבנת הון ומימון טרור. לחברה היכרות מעמיקה עם מערכות מידע מובילות בתחום זה כמו גם עם גישות הטמעה מתקדמות המאפשרות שילוב מערכות אלו בתרבות הארגונית.
חזרה למעלה

אינדיקטורים לסיכון

אינדיקאטור עיקרי לסיכון (Key Risk Indicator – KRI) – הינו מדד תפעולי או סטטיסטי אשר מלמד על פרופיל הסיכון של התאגיד. KRI הוא המרכיב היחידי במערך ניהול הסיכונים אשר “מחייה” את סקר הסיכונים ו”מוליכו” אל השלב של היישום וההטמעה. כל סקרי הסיכונים, באשר הם, יהיו תמיד נכונים למצב נתון ובזמן נתון. שילוב של ה KRIs מאפשר בחינה באופן דינאמי של מצב הסיכון ועוצמתו בדרך של מדידת אירועים ושינויים בארגון. לצורך קבלת בחינה שוטפת של הפעילות היומיומית בארגון יש צורך להבנות את יכולת הניטור והמדידה של האינדקטורים לסיכון, אשר באמצעותם ניתן לעקוב באופן דינאמי על מצב הסיכון והבקרה. בניית מאגר KRIs והיכולת לנטרם מאפשר לארגון את היכולת להתאים את הפעילויות השוטפות והנתונים השונים לסקר הסיכונים ותכנית מזעור הסיכונים.

במסגרת פעילות זו, נגדיר אינדיקטורים מדידים ובעלי ספי מדידה שונים, מקושרים לסיכונים מוגדרים, ממוקדים ודינאמיים. לאחר הגדרתם, נסייע לארגון בהטמעת מערך הניטור וקבלת המידע הרלוונטי ממערכות המידע של הארגון.
חזרה למעלה

היערכות לשעת חירום (Business Continuity Planning)

תקלה בתהליך ייצור, פגיעה פיסית בתשתיות הארגון או כל אירוע אחר הפוגע באופן מהותי בפעילות העסקית השוטפת של החברה הוא משבר בעל השלכות מיידיות וארוכות טווח על פעילותה החברה והמוניטין שלה. היערכות להמשכיות עסקית מתווה את הדרך של הנהלת החברה ועובדיה באשר לפעולות אשר יש לבצע על מנת למזער ההשלכות מהתממשות משבר. היערכות זו נדרשת לכלול התייחסות לרמה הניהולית (Executive Crisis Management), לרמה העסקית (Operations Business Continuity) ולרמה הטכנולוגית (Disaster Recovery). חברת אנטרופי מסייעת ללקוחותיה להיערך לנושא זה ברמות השונות בארגון, תוך יישום עקרונות ה- Top Down, דבר המבטיח יישום היערכות מתאימה בפרק זמן קצר ובעלויות נמוכות.
חזרה למעלה

עיצוב נהלים ובקרות בהסתמך מתודולוגיית COSO

במסגרת פעילות זו מגדירה חברת אנטרופי את אופן מזעור הסיכונים ע”י הגדרת בקרות בהתאם לסיכון ועל בסיס מתודולוגיות בינלאומיות לרבות COSO. החברה מסייעת בעיצוב והגדרת נהלים ובקרות ממוכנות בהתאם לפרופיל הסיכון ומהותיות התהליך.
חזרה למעלה

הדרכה ו- Coaching לגופי ניהול סיכונים

חברת אנטרופי פיתחה מערכי הדרכה שמטרתם לעלות את מודעות המנהלים והעובדים בארגון לתרבות ניהול סיכונים תפעוליים המשתלבת באסטרטגיה העסקית של הארגון. בנוסף, מבצעת החברה פעילות Coaching אישית למנהלי הסיכונים בארגון שנועדה להכשיר ולהדריך את מנהל הסיכונים בתחומי הסיכונים השונים.
חזרה למעלה

מיקור חוץ של תפקיד מנהל סיכונים

רגולציות רבות דורשות מן הארגון למנות פונקציית ניהול סיכונים אשר תוביל ותגדיר את הפעילות הנדרשת לביצוע על מנת לאתר ולמזער את הסיכונים הקיימים בארגון. מתוקף דרישות אלו, מספקת החברה שירותי מיקור חוץ לפונקציה זו ע”י מינוי מטעמה של מנהל סיכונים הנתמך מקצועית וניהולית ע”י מנהלי אנטרופי. בנוסף לתמיכה זו, נעזר מנהל הסיכונים מטעמינו במתודולוגיות ובסיס הידע הקיים בחברת אנטרופי.
חזרה למעלה

יישום הוראות המפקח על שוק ההון והביטוח

חברת אנטרופי מספקת מגוון שירותים המסייעים לחברות הביטוח לעמוד בדרישות המפקח על שוק ההון והביטוח בתחום ניהול הסיכונים ע”י כיסוי תחום ניהול סיכוני שוק, סיכוני אשראי וסיכונים תפעוליים. החברה מספקת שירותים מותאמי Solvency II ומשלבת, מעבר לשירותי הייעוץ והליווי מערכות מידע תומכות לעמידה ומזעור הסיכונים הללו. בנוסף, מספקת החברה שירותים המסייעים לחברות הביטוח לעמוד בדרישות נוספות כגון ניהול סיכוני אבטחת מידע, איתור סיכוני מעילות והונאות, הערכות לשעת חירום ועוד.
חזרה למעלה

יישום הוראות בנק ישראל

במסגרת פעילותינו, אנו מסייעים לגופים פיננסים לעמוד בדרישות הרגולטוריות של בנק ישראל. לחברה היכרות מעמיקה עם דרישות בנק ישראל בתחום ניהול הסיכונים ודרישות רגולטוריות משיקות. השירותים המסופקים ע”י החברה לגופים הפיננסים מבוססים דרישות אלו ולוקחים בחשבון, לאורך כל הפעילות, את הפעולות אותן על הארגון לבצע על מנת לעמוד בדרישות הרגולציה השונות.

למידע נוסף

צרו קשר עם רואי סטאל – 0526665225

 1. (חובה)
 

cforms contact form by delicious:days