Leading for integrity

מובילים את תחום הממשל התאגידי והאחריות התאגידית תוך הגברת השקיפות הניהולית וחיזוק האמון והקשר בין משקיעים לחברות

יעוץ ממשל תאגידי ואחריות תאגידית

ממשל תאגידי זה לא רגולציה! אלא כלי ניהולי ואמצעי להגברת אמון המשקיעים.
אנטרופי ממשל תאגידי הינה חברה מקבוצת אנטרופי העוסקת ביעוץ למשקיעים ומנפיקים בנושאי ממשל ואחריות תאגידית, ליווי חברות ותאגידים ליישום מערכי בקרה כוללים ושיפור היבטי ממשל תאגידי בהסתכלות של עלות תועלת ובשים לב לפעילות הספציפית של החברה. מתודולוגית העבודה מתבססת על מודל אנטרופי להערכת סיכונים. מטרתנו היא ללוות את החברות בדרכן לשיפור איכות הממשל התאגידי והפחתת הסיכונים הנובעים מכך, תוך ייעול ומיקוד המשאבים ויצירת שיח חיובי בין כלל מחזיקי העניין, לרבות: משקיעים מוסדיים, תאגידים, מנפיקים וגורמי הרגולציה השונים.

חזון והנהלה

השירותים שלנו

חומר מקצועי

ייעוץ למיזוגים ורכישות - אנטרופי מימון והשקעות
30/04/2019

נייר עמדה: ממשל תאגידי מאוזן בחברות ללא גרעין שליטה

09/08/2018

השימוש של מוסדיים בממשל תאגידי כחלק מניהול ההשקעות

נפתח בנגן וידאו

18/07/2018

כנס אנטרופי 2018

נפתח בנגן וידאו

הכנס השנתי של אנטרופי, אליו הגיעו מאות משתתפים מטעם הגופים המוסדיים והחברות הציבוריות עסק בנושא ממשל תאגידי והשקעות. הכנס הבא יתקיים במרץ 2019.