מודל להערכת ממשל תאגידי ואחריות תאגידית

מודל להערכת ממשל תאגידי ואחריות תאגידית

מודל אנטרופי להערכת סיכון הממשל התאגידי של חברות (ציבוריות ממשלתיות ופרטיות), מספק אומדן כמותי של סיכון הממשל התאגידי במנפיקים שונים בשוק ההון הישראלי כמקובל בשווקי הון מפותחים בעולם.

מטרת המודל הנה להעריך את רמת סיכון הממשל התאגידי של המנפיק, על בסיס מערכת של פרמטרים, כמותיים ואיכותיים הקשורים לעקרונות ולכללים מעולם הממשל התאגידי. מדידת הפרמטרים מאפשרת לבצע הערכה של רמת הסיכון הפוטנציאלית של המנפיק בהסתמך על מאפייני המנפיק והתנהגות האורגנים בחברה ומנהליה כלפי המשקיעים.

פירוט רמת סיכון הממשל התאגידי בחברות

נכון להיום המודל מורכב מארבע קטגוריות עיקריות (בקרוב תצטרף קטגוריה חמישית הנוגעת לאחריות תאגידית) ובהן כ- 100 פרמטרים שונים הנאספים לגבי כל חברה:

דירקטוריון

 • מבנה הדירקטוריון וועדותיו
 • התאמת הדירקטוריון וכשירותו
 • אפקטיביות עבודת הדירקטוריון
 • עבודה מול ההנהלה

ביקורת פנימית/חיצונית

 • רואה החשבון המבקר
 • מבנה התשלומים עבור שירותי משרד רואה החשבון
 • אירועים ומחלוקות בנושאים חשבונאיים וביקורת
 • מבקר הפנים
 • נושאי ביקורת אחרים
 • ניהול סיכונים

זכויות בעלי מניות ואתיקה

 • מבנה השליטה וסיכון נושאי משרה
 • סוגי מניות בתקנון
 • גלולות רעל
 • עסקאות בעלי עניין
 • פרוצדורות הצבעה
 • שקיפות מול המשקיעים ותקשורת מול בעלי מניות

מדיניות תגמול

 • תגמול מותאם ביצועים
 • מבנה התגמול
 • תכנון רכיבים הוניים
 • שקיפות ובהירות של המדיניות

המשקולות והפרמטרים הנכללים במודל מבוססים על המידע שנצבר בשנים האחרונות בעבודת אנטרופי וכן על בסיס עבודה משותפת מול וועדה מייעצת הכוללת נציגי אקדמיה וגורמים מקצועיים.

הערכת אחריות תאגידית (קטגוריה חדשה)

לאחרונה השקנו קטגוריה חדשה למודל אנטרופי העוסקת באחריות התאגידית של מנפיקים. קטגוריה זו נותנת מענה לגופים מוסדיים ומשקיעים אשר מבקשים לבחון השקעותיהם בדרך של השקעות אחראיות ולאפשר למשקעים לתקשר עם המנפיקים בהיבט זה באופן יעיל וממוקד. קטגוריה זו במודל אנטרופי תוסיף ניקוד חיובי למנפיקים אשר יביא לשיפור בהערכת הסיכון הכוללת. מטרת קטגוריה זו היא לעודד מנפיקים, אשר אינם מאמצים היבטים הקשורים לאחריות תאגידית, לפתח את הנושא ובכך לצבור נקודות חיוביות בהערכה הכוללת שלהם.

בין הנושאים שנבחנים: ניהול היבטים אתיים בארגון, יחסי עבודה, גיוון בכוח העבודה ושוויון מגדרי, אחריות ברכש, התנדבות, תרומות והתייחסות להיבטי איכות הסביבה.

המטרות והשימושים של המודל

בשנים האחרונות חלה התפתחות מואצת בכל הקשור לתחום הממשל התאגידי. הגופים המוסדיים, אשר בד"כ מהווים את המיעוט מקרב בעלי המניות, נדרשים לבחון את השקעתם, לא רק על בסיס התשואה הכלכלית הגלומה בהשקעה כנגד הסיכון, אלא גם בהיבטים נוספים שעניינם איכות הממשל התאגידי בחברה הציבורית, אשר בפועל מפחיתים את רמת הסיכון הכוללת של החברה ובתוך כך גם של השקעה.

מנפיקים

 • שקיפות ויצירת אמון מול המשקיעים
 • יצירת שפה "סטנדרטית" משותפת ופשוטה בין מנפיקים למשקיעים
 • הבניה של עקומת הלמידה של השוק בתחום הממשל התאגידי  ותמריץ לשיפור לאורך זמן בהבנה של מרכיבי הציון


משקיעים

 • מיפוי תיק ההשקעות – יצירת אזורי סיכון ממשל תאגידי (לצורך ניהול רמת הסיכון הכללית של התיק).
 • כלי תומך החלטת השקעה – הקטנה/הגדלת פוזיציה.
 • ניהול קשר שוטף מול המנפיק ושיפור רמת השקיפות.
 • בחינה פרטנית במסגרת ביצוע השקעה בחברות פרטיות בעלות היקף פעילות מהותי.
 • כלי לתיקון כשלים וצמצום הסיכון – הפומביות משמשת כמנוף (ביחס לבנצמארק)

רגולציה וגורמים מפקחים

 • פתרון שוק שיכול לסייע בהגברת האמון בין הצדדים
 • פתרון רגולציה שאינו טכני/פורמלי אלא עוסק גם בהיבט מהותי של ההשקעה
 • כלי פוטנציאלי לשיח שונה ועל בסיס חיובי בין השוק למנפיקים – בדרך של עידוד ולא באמצעות סנקציה
 • הגברת פעילות של שחקנים נוספים (משקיעים זרים, משקיעים פרטיים)