Leading for transparency

מובילים את שוק ההון הישראלי בתחומי ה Proxy, המחקר הכלכלי ומתן פתרונות הוליסטיים להשאת ערך לכלל בעלי הזכויות

שירותי פרוקסי ומחקר כלכלי

אנטרופי שירותי מחקר כלכלי, מספקת ללקוחותיה ניתוח כלכלי לרבות שירותי מתן חיווי דעה לגופים מוסדיים לגבי אופן ההצבעה באספות כלליות, אנליזות חוב ואקוויטי, החברה מנצלת את יכולותיה המקצועיות הגבוהות והניסיון הנצבר, לרבות בתחום ניהול סיכונים והממשל התאגידי, לצורך מתן ניתוחים כלכליים איכותיים, מקצועיים ובלתי תלויים.

אודות והנהלה

השירותים שלנו

אתיקה וערכים

גוף מקצועי

בשנים האחרונות חלה עליה הן בכמות הנושאים המובאים להחלטה באסיפה הכללית והן במורכבותם. אנטרופי שירותי מחקר כלכלי רואה את היסוד הבסיסי של תפקידה ביישומה של מחלקת מחקר מקצועית ורחבה, תוך שימוש בכלים מתקדמים וחדשים בשוק, בחינה הדוקה, מהימנה ושלמה של מכלול הנושאים העולים לאסיפה הכללית. בנוסף, אנטרופי שירותי מחקר כלכלי רואה במסגרת תפקידה לימוד דינאמי ושוטף של הנחיות רגולציה חדשות ותקינות רלוונטיות, דרישות השוק והיבטים מקצועיים אחרים, תוך התאמתן לבחינתה המקצועית של אנטרופי שירותי מחקר כלכלי את הנושאים העולים לאסיפה הכללית.

גוף מייעץ

אנטרופי שירותי מחקר כלכלי משמשת כגוף מייעץ ללקוחותיה המוסדיים, תוך יישום כללים מקצועיים, מהימנים ובלתי תלויים בעת ניתוחם של מכלול הנושאים העולים להחלטת האסיפה הכללית. המלצתה של אנטרופי שירותי מחקר מוגדרת ומוסדרת מול לקוחותיה כחוות דעת מקצועית תומכת החלטה בלבד. לקוחותינו מקבלים החלטה סופית בהתבסס על חוות דעתה, בהתבסס על מדיניות ההשקעה והנהלים של הגוף המוסדי ולעיתים אף באמצעות החלטת ועדת ההשקעות של הגוף המוסדי. כחלק מתפיסה זו אנו נבקש מהחברות הציבוריות רמת שקיפות גבוהה וגילוי רחב, כך שהדיווח אל האסיפה הכללית בה תובא העסקה להצבעה, יפרט את כל הדרוש לבעלי מניות המיעוט בכדי להחליט האם העסקה כדאית עבורם.

גוף בלתי תלוי

חלק מתפקידו של גורם ייעוץ חיצוני לגופים המוסדיים בתחום האספות, הינו להוות חיץ בין בעלי השליטה לבין הגופים המוסדיים. כבר בדוח ועדת חמדני צוין כי "קיומם של ניגודי עניינים בין טובת העמיתים כמשקיעים עקיפים בתאגיד לבין אינטרסים אחרים של הגוף המוסדי או בעל השליטה בו עלולים להטות את הצבעת הגופים המוסדיים

עמידה בהנחיות רגולציה

בשנים האחרונות אנו עדים לשינויים ותיקונים בחוק הנוגעים לפעילותן של חברות ציבוריות ולתפקידה של האסיפה הכללית. תיקונים אלה משפיעים באופן מהותי ומשמעותי על תפקידם של הגופים המוסדיים בבואם לקבל החלטה לגבי נושאי האסיפה הכללית. אנו פועלים באופן שוטף למעקב אחר שינויי הרגולציה והתקינה והתאמת המלצותינו המקצועיות בהתאם.

מאמרים מקצועיים

15/05/2019

IFRS16 – מהפכת החכירות החדשה

16/05/2022

המלצות אנטרופי אספות כלליות 2022

נפתח בקובץ PDF

המלצות אנטרופי אספות כלליות 2022 נפתח בקובץ PDF
23/03/2022

מדיניות ההצבעה 2022-2023

נפתח בקובץ PDF

מדיניות הצבעה בעת הפעלת Proxy אספות כלליות לשנת 2022

מדיניות ההצבעה 2022-2023 נפתח בקובץ PDF