מדיניות ההצבעה

אנטרופי שירותי מחקר כלכלי עוסקת במתן חוות דעת מקצועית והמלצות הצבעה באספות כלליות של חברות ציבוריות שירות (Proxy). לקוחותיה הנם לקוחות מוסדיים, המהווים בעלי מניות מיעוט בחברות ציבוריות. לחברה יכולות מקצועיות גבוהות וניסיון נצבר רב, לרבות בתחום הממשל התאגידי.

בחוות הדעת הניתנות ללקוחותיה, מספקת החברה ניתוחים כלכליים איכותיים, מקצועיים ובלתי תלויים וזאת באמצעות צוות מקצועי רחב, הכולל אנליסטים ואנשי מחקר בעלי התמחויות שונות (עו"ד, רו"ח, כלכלנים, אנשי רגולציה) ובעלי ניסיון רב שנים בשוק ההון ובביצוע עבודות כלכליות.

ניתוחיה המקצועיים של אנטרופי שירות מחקר כלכלי, מבוססים על מדיניות וקווים מנחים למתן חוות דעת באסיפות כלליות, אשר גובשו בשיתוף עם פרופ' ישי יפה ופרופ' אהוד קמר. מדיניות ההצבעה עוצבה ע"י פורום נרחב של גורמים מקצועיים – פנימיים וחיצוניים, הכולל נציגים של גופים מוסדיים, נציג איגוד החברות הציבוריות וכן מומחים מקצועיים. המדיניות מוצגת ומאושרת בוועדת ההשקעה ובדירקטוריונים של הגופים המוסדיים, שהנם לקוחות החברה. באפריל 2018 עודכנה מדיניות ההצבעה של אנטרופי והופצה לכלל לקוחות החברה והינה זמינה לעיון באתר.

התייחסות מוקדמת לחברות הציבוריות: אנטרופי שירותי מחקר כלכלי, המייעצת לגופים המוסדיים, ערוכה באופן שוטף להתמודד עם האתגרים הרבים העומדים בפני כל הצדדים במסגרת פעילות זו, לרבות הרגולציה החדשה והמתהווה. לאור תיקוני החקיקה, לרבות תיקונים 16 ו- 20 לחוק החברות, נדרשת אנטרופי לספק מענה לחברות הציבוריות בנושאים הקשורים לאסיפות הכלליות (לאחר פרסום דיווח מידי בעניין האסיפה הקרבה) וזאת במטרה לבחון האם מתווה הנושאים העולה לאישור האסיפה הכללית, הינו בהתאם לקווים המנחים שבמדיניות ההצבעה של אנטרופי, אשר אומצה ביחד עם לקוחותיה המוסדיים, נציגיהם של בעלי מניות המיעוט.

עדכונים למדיניות ההצבעה לשנת 2022

מסמך מדיניות אנטרופי מעודכנת לשנת 2022