ממצאים לגבי השפעת השתתפות גופים מוסדיים בהצבעה על מינוי דירקטורים ברוב רגיל