תמצית פעילות אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בתחום האספות לשנים 2016-2017

כחלק מפעילותה השוטפת של מחלקת מחקר אספות באנטרופי שירותי מחקר כלכלי בע"מ (להלן "אנטרופי"), אנו מתחילים השנה בעדכון שנתי ורבעוני לפעילותנו בתחום זה. מטרתנו בעדכונים אלו לרכז עבורכם נתונים מצרפיים לפעילות האספות ואת עיקרי האירועים בהם טיפלה אנטרופי במהלך תקופת הדוח, לרבות סקירה תמציתית של מהלכים אותם אנטרופי קידמה וצפויה לקדם עוד בטרם פרסום חוות הדעת של אנטרופי.

במסגרת המסמך שלהלן ולאור פרסומו בפעם הראשונה אנו מציגים את היקף הפעילות של מחלקת האספות בשנים 2013 – 2017 ואת עיקרי האירועים אשר נדונו ונותחו בתקופה של כשנה ותשעה חודשים[1] ("התקופה הנבחנת") לצורך אומדן של תוצאות עבודתנו. במהלך תקופה זו, לצוות האנליסטים של מחלקת האסיפות התקיים שיח וממשק כלשהו עם נציגי החברות הנסקרות ("המנפיקים"), וזאת אגב שירותי ה-Proxy אותם מעניקה אנטרופי ללקוחותיה הגופים המוסדיים. דיאלוג מסוג זה מוביל לעיתים תכופות לשינויים בסעיפים השונים העולים לסדר היום של האסיפה הכללית והתאמתם למדיניות אנטרופי. נתונים אלו במקרים רבים אינם מודגשים במסגרת הדיווחים השונים של המנפיקים, ומשכך חשוב לנו להציג עבורכם ערך מוסף עקיף זה, אשר מושג לאחר התמדה ועבודה קשה של הגופים המוסדיים בתפקידם כשומרי סף וביחד עם נציגי אנטרופי.

נדגיש, כי הערכת אמדן החיסכון הנקוב במסמך להלן מתוקף פעילות האספות, הינו אמדן בלבד ויש בו להעריך ולכמת באופן "גס" בלבד את התיקונים שנעשו במסגרת דוחות הזימון המעודכנים, במידה ואכן הם ניתנים לכימות. מרבית האירועים משקפים חסכון שנתי (אולם, על אף שהאומדן להלן הינו ביחס לתקופה של כשנה ותשעה חודשים, יש להביא בחשבון כי קיימת לכך השלכה מצטברת רבת שנים)  וחלקם בעלי אופי חד פעמי. כן, הדוח כולל גם ניתוח אירועים ונושאים אשר נדונו במסגרת השיח השוטף שמקיימת אנטרופי עם המנפיקים אולם לא ניתן בשלב זה להעריך ולכמת את התועלת הנובעת משיח כאמור, כאשר מרביתם נוגעים להיבטים של ממשל תאגידי.

עוד נדגיש, כי אין המדובר "ברשימה סגורה" וכי לצוות המחקר קשר שוטף ומתמשך עם המנפיקים בקשר לסוגיות שונות אשר ייתכן כי אינן מופיעות במסגרת דוח זה וחלקם אף לא הובאו לאישור האסיפה הכללית בעקבות דיון מקדים שקיימה אנטרופי עם נציגי החברות טרם פרסום דוח זימון לאסיפה כללית.

אנטרופי תמשיך להקפיד בכל עת ובכל דרך לשמירה ושיפור של מקצועיותה בהתאם לשינויים הרבים בשוק. תמיכתם של כלל הגופים המוסדיים המובילים בישראל) בכובעם כשומרי הסף של כספי הציבור) הינה חיונית לצורך עמידה במשימה חשובה זו של אנטרופי וכל זאת תוך חתירה להשאת ערך מוסף למכלול הגורמים המעורבים בשוק ההון הישראלי.

לקריאה נוספת לחצו כאן  (PDF)