Entropy

צור קשר

אנא מלאו את הטופס ונציגינו יחזרו אליכם.

  1. (חובה)
 

cforms contact form by delicious:days

חברות בקבוצת אנטרופי

ניהול סיכונים כוללאנטרופי שירותי מחקר כלכלי הינה חברת יעוץ מובילה מקבוצת אנטרופי, המספקת שירותי מחקר וניתוח כלכלי לרבות שירותי מתן חיווי דעה לגופים מוסדיים לגבי אופן ההצבעה באספות כלליות. בניתוחים הכלכליים המבוצעים, מנצלת החברה את יכולותיה המקצועיות הגבוהות והניסיון הנצבר, לרבות בתחום ניהול סיכונים וממשל תאגידי, לצורך מתן ניתוחים כלכליים איכותיים, מקצועיים ובלתי תלויים. לפירוט על שירותי החברה ניתן לצפות באתר החברה באמצעות הקישור הבא: http://entropy-frs.co.il


משחק החייםלקבוצת אנטרופי הצטרפה חברת “משחק החיים” אשר מתמחה במתן שירותי יעוץ ארגוניים, העברת סדנאות מנהלים, הדרכות והטמעות של שינויים ארגוניים בגישה ייחודית המתבססת על עקרונות הפסיכולוגיה החיובית וגישת המישחוק (גיימיפיקייש’ן). שיתופה של חברה זו בפעילותנו השוטפת מאפשר לנו לקחת את לקוחותינו לשלב הנוסף של הטמעת ניהול סיכונים, שינויים ארגוניים, בקרות ושינויים רגולטורים בשיטה אשר הוכיחה את עצמה לא רק כיעילה אלא גם כמהנה.

www.funfunfun.co.il

שירותי אנטרופי יועצים

ניהול סיכונים כולל

בכדי לאפשר לארגונים למזער ולנהל את מכלול הסיכונים להם הם חשופים, מספקת חברת אנטרופי מגוון שירותים המבוססים על ניסיון מצטבר של עשרות שנים, מומחים בעלי ניסיון ושם בתחומי הסיכונים השונים (סיכונים תפעוליים, סיכוני אשראי ושוק, סיכונים פיננסים וסיכונים אחרים) ומתודולוגיות בינלאומיות מותאמות כגון COSO ו COBIT.


תאימות רגולטורית וציות

מערכות החוקים, דיני החברות והוראות הרגולטורים (לרבות הוראות צרכניות וחוקי איסור הלבנת הון ומניעת טרור) מחילים אחריות כבדה על כתפם של דירקטורים ומנכ”לים בחברות השונות. בכדי לסייע לארגונים לקיים תהליכים תומכי דרישות רגולטוריות, פיתחה חברת אנטרופי מארג שירותים תומך המתבסס על הבנה מעמיקה של דרישות הגופים המנחים והאילוצים העסקיים הקיימים.


ביקורת פנימית

חברת אנטרופי מסייעת ליחידות הביקורת הפנימית בגופים פיננסיים שונים בבניית תוכניות עבודה מבוססות הערכת סיכונים ומהווה תמך לביצוע הביקורות השונות בנושאים מגוונים ומורכבים. הביקורת הפנימית נדרשת להיות יעילה, ממוקדת סיכונים, מותאמת לאסטרטגיה העסקית של הארגון ובעיקר לספק ערך מוסף להנהלת החברה והדירקטוריון. לחברת אנטרופי היכרות מעמיקה ורבת שנים עם מערכי הביקורת הפנימית הגדולים בארץ ועם צרכי הביקורת, שיטות העבודה ותקנים מקצועיים בתחום.


SOX

יישום התהליכים הנדרשים לעמידה בדרישות הדיווח של סעיפים 302 ו-404 לחוק משנת 2002 והנחיות וועדת גושן דורש היערכות של הגורמים השונים בארגון לבצע פעילויות רוחביות בארגון לטובת תיעוד תהליכי העבודה, בחינת מערכי הבקרה הפנימית והערכת הסיכונים העלולים להשפיע על מהימנות הדיווח הכספי…


IT Governance

חלק נכבד מהקדמה העסקית של הארגונים טמון בשימוש במערכות מידע אינטגרטיביות אשר תומכות ביוזמות העסקיות. קידמה טכנולוגית זו משמשת ככלי עיקרי במזעור הסיכונים מחד ומאידך חושפת את הארגון לסיכונים חדשים. חברת אנטרופי מציעה שירותים וכלים לאיתור, הערכה ומזעור סיכונים אלו.